Thiên Long Phục Sinh - Cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ

Cái Bang là bang phái có từ lâu đời, lừng lẫy bốn phương nhờ chiêu thức võ công đặc sắc, cùng cách thức hoạt động quy củ và tiêu chí hành hiệp...

Sử dụng vũ khí: Hộ Uyển, Côn

Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết