* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
17-01-2022

🔥 Giải thưởng đua top Open: Tính số lần cs từ 14h CN 16/06 - 09h CN 23/06
★ Giải 1: 1.500.000 DMP + Pet 113k tư chất
★ Giải 2: 1.000.000 DMP + Pet 83k tư chất
★ Giải 3: 800.000 DMP + + Pet 63k tư chất
★ Giải 4-10: 500.000 DMPTin tức khác

* TL Phục Sinh (Cs 2.9 hoài cổ) - Open sv gốc S1 vào 14h CN 16/06 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
8-5-2022
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
17-01-2022